SOS.raft – Slovensko-český protipovodňový záchranný modul

op

Operačný program:

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013

Projekt:

SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul

Kód ITMS:

22410220045

Vedúci partner:

Dobrovoľné hasičské združenie - DHZ Pole, Farárske 27, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Hlavný cezhraničný partner:

Mesto Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, Česká republika

Východisková situácia:                                

Povodne sú prírodný fenomén, ktorému sa nedá zabrániť. Znížiť riziko nepriaznivých dôsledkov najmä na ľudské zdravie a život, životné prostredie, kultúrne dedičstvo, hospodársku činnosť a na infraštruktúru spojené s povodňami je uskutočniteľné a žiadúce. Ak však majú byť opatrenia na zníženie týchto rizík účinné, mali by byť v čo najväčšom možnom rozsahu koordinované v rámci celého povodia respektíve regiónov. (Smernica EP a rady 2007/60/ES z 23.10 2007) SR aj ČR často sužujú povodne regionálneho a nadregionálneho rozsahu (viď povodne na Južnej Morave, 2006). Obce v príhraničí (povodí rieky Moravy) sú ohrozované povodňami permanentne. Zmenou klímy sa naše krajiny stávajú čoraz zraniteľnejšími voči výkyvom počasia a narastá aj miera škôd. Preto venujú mestá Břeclav a Trnava (aj na základe podpísaných zmlúv o vzájomnej partnerskej spolupráci) dlhodobo a systematicky zvýšenú pozornosť nástrojom na záchranu života a majetku obyvateľov a zabezpečeniu vhodnej techniky, ktorá dokáže v čase núdze a ohrozenia zvýšiť efektivitu intervencie záchranných tímov a prispieť k odstraňovaniu škôd spôsobených živlami a tým k udržateľnému rozvoju a to nielen na ich území.        

Hlavný cieľ projektu:                                

Hlavným coelom projektu je vytvoriť spoločný slovensko-český záchranný modul európskeho štandardu, nasaditeľný na ochranu občanov a infraštruktúry v ohrození pri povodniach, požiaroch a iných nežiaducich udalostiach na území oboch partnerských krajov, príhraničných území a v prípade potreby aj na národnej úrovni SR a ČR a potenciálne aj v rámci širšieho teritória EU.                                            

Špecifické ciele projektu:                                

"Inštitucionálny rozvoj a integrácia novo-vytvoreného spoločného záchranného modulu do intervenčného portfólia integrovaných záchranných systémov SR a ČR prostredníctvom vybudovania funkčnej mobilnej záchrannej jednotky zloženej zo síl a prostriedkov partnerských dobrovoľných hasičských zborov (špecializujúcej sa na manažment povodní a ich následkov) a vypracovania zásahového plánu, osadeného do existujúcich legislatívnych a iných rámcov SR a ČR pre intervenciu pri nežiadúcich mimoriadnych udalostiach.

Zabezpečenie efektívnosti a operatívnosti nasadenia spoločného záchranného protipovodňového modulu prostredníctvom spoločných cvičení a vzdelávania členov - cieľom je preveriť novo vypracovaný spoločný zásahový plán spoločného záchranného protipovodňového modulu a prakticky oboznámiť zapojené sily s jeho úlohami a pokynmi.

Podpora nasaditeľnosti a dostupnosti služieb dobrovoľných záchranných síl miest Trnava a Breclav prostredníctvom dobudovania nevyhnutného materiálno-technického zázemia (vybavenia) pre záchranný modul, jednotlivé funkcionality súvisiace s jeho službami a koordináciu záchranných činností, v súlade s európskymi štandardmi pre záchranné moduly.

Aktivity projektu:

P.č. Popis aktivity

 1

Vypracovanie spoločného zásahového plánu spoločného záchranného protipovodňového modulu - výstupom bude jednotný manuál pre zasahujúce a riadiace zložky zohľadňujúci potenciál novo vytvoreného spoločného záchranného modulu a eliminujúci súčasné bariéry brániace efektívnej spoločnej podpore pri intervencii. Každý z partnerov deleguje pracovníkov do spoločnej pracovnej skupiny a za asistencie aj externých spolupracovníkov (na základe DVP) sa vypracuje spoločný zásahový plán. Doba trvania tejto aktivity cca 16 mesiacov. Za mesto Břeclav budú nominovaní 6 členovia, za DHZ Pole TT budú tiež 6 členovia a 3 externí odborníci.

 2

Spoločné cvičenia a vzdelávanie členov spoločného záchranného protipovodňového modulu Spoločné cvičenia záchranných zložiek budú 3. Dve cvičenia budú v ČR, jedno bude v SR, pričom cvičenia v ČR potrvajú každé 1 deň, kým spoločné cvičenie v SR potrvá 2 dni. Za mesto Břeclav bude do cvičenia zapojených 15 členov HZ a 3 zástupcovia mesta a za DHZ Pole TT 12 členov a 3 prizvaní partneri za mesto Trnava bez nároku na krytie ich výdavkov. Cvičenia sa uskutočnia v 6. a 16. mesiaci realizácie projektu a v 19 mesiaci realizácie projektu.

 3a

Dobudovanie materiálno-technického vybavenia (v súlade s európskymi štandardmi pre záchranné moduly) v ČR:

Mesto Břeclav – komunikačná infraštruktúra umožňujúca spojenie krízového štábu so záchranármi v prípade výpadku GSM siete (kľúčová kompetencia v rámci včasného varovania, organizácie evakuácie obyvateľov zo zóny ohrozenia a koordináciu záchranných činností na území mesta a v rámci celej spádovej oblasti), ktorá eliminuje riziko ktoré dnes reálne pri výpadku GSM siete celému regiónu hrozí vzhľadom na existenciu jedinej komunikačnej siete medzi krízovým štábom mesta a záchranármi v teréne . V meste Břeclav sa procese výberu dodávateľov materiálov a techniky spustí hneď pri podpise zmluvy o pridelení NFP. Očakávaná doba dodania materiálno-technického vybavenia po podpise zmluvy s dodávateľmi je pri technickom vybavení krízového štábu - do 3 mesiacov. Technická špecifikácia potrebného vybavenia tvorí súčasť projektu (príloha 2a)

DHZ Stará Břeclav - špeciálne hasičské vozidlo s vysokou priechodnosťou v ťažko dostupnom teréne, s namontovanými špeciálnymi modulmi a výbavou na manažment povodní a hasenie lesných požiarov,ktoré okrem iného umožní efektívne zásahy a intervenciu záchranárov aj na vodou zaliatych územiach a v komplikovanom teréne. Očakávaná doba dodania materiálno-technického vybavenia po podpise zmluvy s dodávateľmi je pri zakúpení hasičského auta s vysokou priechodnosťou a zadefinovanými parametrami - do 6 mesiacov. Technická špecifikácia potrebného vybavenia tvorí súčasť projektu (príloha 2a)

 3b

Dobudovanie materiálno-technického vybavenia (v súlade s európskymi štandardmi pre záchranné moduly) v SR:

DHZ POLE Trnava – hasičské združenie už dnes predstavuje jedinečnú logisticko-transportnú hasičskú jednotku, schopnú realizovať zložité záchranné operácie, ktorú zabezpečujú vďaka unikátnej technike, ktorú sa im podarilo svojpomocne zabezpečiť a obrovskému osobnému nasadeniu no bez akéhokoľvek zázemia pre záchranárov. Základným predpokladom pre inštitucionálnu stabilizáciu a rozvoj ich služieb pre ľudí v tiesni v ich regióne aj ďaleko za jeho hranicami je práve zabezpečenie základného zázemia pre ľudské zdroje a preto je v rámci projektu plánované vybudovanie bezbariérovej a energeticky pasívnej hasičskej stanice pre zásahový tím záchranného modulu, ktorá sa stane unikátnym centrom excelentnosti a rozvoja v tejto oblasti služieb v regióne. Proces výstavby hasičskej stanice bude trvať do 18 mesiacov od podpisu zmluvy s dodávateľom. Projektová dokumentácia tvorí samostnatnú prílohu projektu. Viac informácií o východiskách a výstupoch plánovaných investičných aktivít je k dispozícii v priloženej štúdii uskutočniteľnosti.

 4

Publicita a riadenie - publicita projektu bude prebiehať v súlade s manuálom Informovania a publicity. Projekt bude aktívne propagovaný okrem iného aj na web stránkach dobrovoľných hasičských zborov www.dhztt.sk a www.starabreclav.cz a mesta Břeclav - www.breclav.eu. Administratívne riadenie projektu bude prebiehať v meste Břeclav internými zamestnancami mesta a u DHZ Pole Trnava kombináciou externej a internej služby. Publicita a riadenie budú zabezpečované počas celej doby realizácie projektu. Počet mesiacov riadenia projektu je 24 mesiacov.


dhztt-breclav dhztt-trnava dhztt-zbor