O DHZTT

Dobrovoľné hasičské združenie – POLE je mladým združením, ktoré vzniklo 17. 5. 2010, no napriek svojej krátkej existencii má za sebou bohatú skúsenosť z predošlých aktivít jeho dobrovoľníkov, spojených s cieľom ponúknuť tieto skúsenosti a spôsobilosti ľuďom v tiesni.

Naše poslaniepomáhať chrániť životy a majetok, znižovať dopady katastrof a posilňovať odolnosť komunít, najmä voči povodniam a požiarom, sa zrkadlí v našom technickom vybavení, odborných a zručnostných profiloch našich členov ako aj v ich systematickej príprave a vzdelávaní.

Pri plnení nášho poslania, reagujúc na potreby ľudí zasiahnutých katastrofami, vychádzame zo základných hodnôt humanity a solidarity a konáme v súlade so zásadami nestrannosti, nediskriminácie, nezávislosti a neutrality. Naše aktivity (zásahy a humanitárnu pomoc) realizujeme na záchranu ľudských životov a zmiernenie utrpenia a vykonávame ich v súlade s národným a medzinárodným právom. Pomoc poskytujeme na základe potrieb, bez rozlišovania národnostnej, rasovej, náboženskej alebo inej príslušnosti, rešpektujúc Všeobecnú deklaráciu ľudských práv.  Rozhodujúce sú pre nás potreby ľudí postihnutých prírodnými alebo inými katastrofami, vyjadrené oficiálnou výzvou národných, resp. medzinárodných inštitúcií. Poskytovanie pomoci je pre nás dobrovoľným prejavom solidarity. 

Náš príbeh

Všetko sa začalo už v detských časoch našich zakladajúcich členov, keď sa zoznamovali s aktivitami požiarnikov a záchranárov, nechali inšpirovať a sami sa postupne zapájali do boja s ohňom a inými živlami. Minulosť dobrovoľníkov DHZ POLE je tak plná bohatých skúseností z aktivít dobrovoľných hasičských zborov v jednotlivých obciach resp. v mestách v okolí Trnavy. Jedným z koníčkov a záľub našich dobrovoľníkov je zaoberanie sa štvorkolkami a špeciálnou technikou, na základe čoho vznikla aj myšlienka na rekonštruovanie a ďalší vývoj špeciálnej techniky pre využitie pri zásahoch záchranných zložiek, v prospech ľudí a komunít v ohrození. Zaoberáme sa najmä kolesovou a pásovou technikou, pôvodne používanou armádou a hľadáme spôsoby, ako ju upravovať a meniť na nástroje pomoci a záchrany. Táto technika sa može pochváliť svojou jedinečnou priechodnosťou v bahennom teréne, piesku, či zatopených oblastiach a širokou škálou možností jej ďalšieho využitia pri manažmente katastrof. Aj vďaka získavaniu skúseností z cvičení a zásahov v teréne, na rôznych druhoch povrchov a čeliac komplexným výzvam a problémom pri nežiadúcich udalostiach, vznikajú nové návrhy a námety na úpravy a doplnenie techniky, ktoré sa podľa našich možností pretvárajú do reality. 

Hlavným cieľom združenia je aktívne sa podieľať na ochrane životov, zdravia a majetku pred živelnými pohromami a hľadať inovatívne riešenia pre komplexné problémy, súvisiace s manažmentom katastrof a so znižovaním ich dopadu na ľudí a infraštruktúru.

Združenie je založené za nasledovným účelom:

  • Zabezpečovanie personálnych, organizačných, technických a materiálnych podmienok za účelom boja proti požiarom,
  • Zabezpečovanie aktivít – dobrovoľná hasičská zásahová činnosť a technická pomoc,
  • Poskytovanie pomoci pri živelných pohromách,
  • Protipožiarna prevencia a výchova pri predchádzaní požiarom,
  • Zabezpečovanie odbornej prípravy, školenia a výcviku dobrovoľných hasičov,
  • Zabezpečovanie previerok pripravenosti dobrovoľných hasičov,
  • Organizovanie spoločenskej a kultúrnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi,
  • Organizovanie výstav a súťaží v oblasti ochrany pred požiarmi,
  • Poskytovanie podpory štátnym orgánom, obciam a právnickým osobám pri plnení ich úloh na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona o ochrane pred požiarmi,
  • Spolupráca s inými klubmi a združeniami podobného zamerania