Stanovisko predsedu DHZ POLE k medializovaným informáciám

2. 11. 2016

Ako predseda a zároveň veliteľ DHZ POLE (ďalej len "zbor") sa dôrazne ohradzujem voči akýmkoľvek tvrdeniam, ktoré by čo i len náznakom vzbudzovali dojem, že doterajšie pôsobenie zboru je možné spájať s pochybnými alebo netransparentnými aktivitami.

Od založenia zboru v roku 2010 kráčame po komplikovanej a náročnej ceste predovšetkým pre naše špecifické zameranie v oblasti špeciálnej vyslobodzovacej techniky, ktorá so sebou ruka v ruke prináša aj mimoriadne nároky na čas, technické znalosti, výcvik a školenia, no a v neposlednom rade na finančné zabezpečenie celej prevádzky zboru.

Väčšinu našej zásahovej techniky sme si opravili, zrekonštruovali a tak aj záchránili pred zošrotovaním. K dnešnému dňu zbor disponuje 10 kusmi špeciálnej pásovej techniky, 10 kusmi ťažkej kolesovej techniky a viac ako 10 kusmi ostatnej kolesovej techniky pripravenej pomáhať, čo vzhľadom na počet ako aj špecifickosť zamerania zboru predstavuje unikát nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.

Jedným dychom dodávam, že technika sama - bez ohľadu na tisíce hodín strávených pri jej záchrane, oprave a prestavbe z vojenskej na záchranársku - je menej dôležitá ako ľudia a ich potenciál. Naši členovia a spolupracovníci sú tou najväčšou hodnotou, ktorú náš zbor má a bez nich by bolo všetko vynaložené úsilie nepoužiteľné na účel, ktorý všetkým dobrovoľným hasičom už viac ako 150 rokov stelesňuje motto "Bohu na slávu, blížnemu na pomoc".

Počas našej existencie sme sa mnohokrát usilovali naplniť toto motto skutkami a činmi pri rôznych mimoriadnych udalostiach, požiaroch, povodniach, zosuvoch, kalamitách, či dopravných nehodách, a priznávam, nie vždy bez problémov. Problémy však pre náš zbor vždy znamenali nevyhnutnosť posúvať sa vpred, zlepšovať sa, vyvíjať sa a znovu sa usilovať o naplnenie nášho hlavného cieľa, ktorým je pomáhať.

Práve už spomínaný ľudský potenciál nám na našej ceste pomohol presvedčiť mnohých, aby naše úsilie, myšlienky a sny podporili a vo viacerých prípadoch aj finančne. Sme za to nesmierne vďační a táto podpora nás motivuje v ďalšej práci.

Stará múdrosť hovorí, že reči sa hovoria a chlieb sa je. Podobne tomu je aj v prípade informácií uverejnených nedávno vo viacerých denníkoch. Spojenie podpory zboru s čímsi pochybným, netransparentným a hodným odsúdenia dôrazne odmietam, a nie preto, že sa to hodí, ale preto, že je to spochybňovanie celého systému podpory dobrovoľného hasičstva, hodnôt a myšlienok na ktorých stojí. Dôrazne odmietať si môžem dovoliť aj preto, lebo členovia zboru za 6 rokov jeho existencie odpracovali viac ako 50.000 hodín na vrub jeho rozvoja a činnosti v prospech všetkých v núdzi. Taktiež zdôrazňujem, že všetku energiu, úsilie a predovšetkým finančné prostriedky, ktoré sa nám podarilo získať cestou transparentnej externej podpory - či už formou systémových dotácií podporujúcich všetky hasičské jednotky, aktívnou účasťou pri rôznych grantových výzvach, príspevkov z 2%, alebo vlastným oslovovaním potenciálnych podporovateľov, sme opäť investovali do zboru, jeho rozvoja, zvýšenej akcieschopnosti a odolnosti.

Na záver mi dovoľte vyjadriť lútosť na tým, že neexistuje spôsob ako sa dokáže náš zbor efektívne brániť pred zavádzajúcimi informáciamí uverejnenými v médiách. Môžeme celé hodiny podrobne rozoberať každé jedno slovo, výrok, súvislosti a významové odtiene nehovoriac o kombinácií otázok, faktov, polofaktov až lží deformujúcimi skutočnosť na nepoznanie, ale nikam by to neviedlo. Tí, ktorí nás poznajú, stretli sme sa, videli našu prácu, vedia kto sme, v čo veríme a podľa akého étosu sa riadime - tí si vedia urobiť vlastný názor. No a tých, ktorí nás nepoznajú pozývam k tomu, aby si urobili vlastný názor na základe našej práce, činov, postojov a skutkov.

S úctou Váš,                          

Jozef Hambálek
veliteľ a predseda DHZ POLE, Trnava

Späť na Aktuality